LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN

Lịch thi hết học phần lớp CNTH k5. Hóc Môn
tại trường TH Tân Xuân

Ngày 07/2/2015 lớp 5.1:
7g30--> 9g : PPDH đạo đức
9g30-->11h: Lịch sử văn minh thế giới
13g-->15g : PPDH toán 1

Ngày 08/2/2015 lớp 5.2:
7g30--> 9g : Phân tích tác phẩm văn học
9g30-->11h: PPDH toán 1
13g-->15g : PPDH Âm nhạc.

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN

Lịch thi hết học phần lớp CNTH k5. Hóc Môn tại trường TH Tân Xuân Ngày 07/2/2015 lớp 5.1: 7g30--> 9g : PPDH đạo đức 9g30-->11h: Lịch sử văn minh thế giới 13g-->15g : PPDH toán 1 Ngày 08/2/2015 lớp 5.2: 7g30--> 9g : Phân tích tác phẩm văn học 9g30-->11h: PPDH toán 1 13g-->15g : PPDH Âm nhạc.